IGOROT SONGSSAPAY KUMA PANGWAYAWAYA
                                                                                           by:Reniel Canuto and Junie Bucaocao
KALABASA


MABAIN AY LAYAD
KOMBOYSAN WANES KO
                                                                                       by:Hardy Caligtan
MASEG-ANG KA
                                                                                      by:Bryan Aliping
AY,AY,AY SALIDUMMAY
                                                                      by: Hardy Caligtan
ADIM SID-EN
                                                                                           by:Hardy Caligtan
ETETEM SONG
ANAUCHI
                                                                                       (little sister)
BISYO 
                                                                                                      by:clementeValle
KAMAN NINA
BIAG DI GARDENERO
AN-AANUSAK SIKA T NAMNAMA
RIKNA
                                                                                                        by: Isko Macgui-ing
IGOROT SONG
                                                                                       by: Glen Bassit
SALIDUMMAYHALSEMA HIGHWAY
SAN BIAG
ANANUSAKMETRO CORDILLERA 
                                                                                      by: Pio Velasco
KASIYANA (BIGIS)
BIGIS KA
IPARIKNAM LAYAD MO
NO WADAY PILAK MO
                                                                                        WADAY ORAS KO

IGOROTA by: Jun Utleg
IBANGON U
KANTAN DI SIN AMA
IGOROTAK by: Awisan
IGOROTA by: Dapyani
INA AY AGOROTA
                                                                                          by: Paul Masillem
TINMET-EWA AY TULAGANNo comments:

Post a Comment